Skip to content

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT CUGAT PER INSTAR L’ADOPCIÓ DE NOVES MESURES ENERGÈTIQUES PER LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

 • by

Exposició de motius

Atès que avançar cap a la descarbonització del sistema socioeconòmic és una necessitat imperiosa per a la lluita contra el canvi climàtic.

Atès que recentment ha estat aprovat el Reial Decret-llei 29/2021, de 21 de desembre, de mesures energètiques urgents per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables que estableix entre altres:

 • Per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctric, les declaracions responsables substituiran les llicències o autoritzacions de qualsevol mena prèvies per a l’execució d’obres o instal·lacions, que per tant ja no podran exigir-se per part de les administracions públiques competents.
 • En l’àmbit fiscal es creen noves bonificacions potestatives en els tributs locals mitjançant la modificació del TRLRHL (RDL 2/2004). Així, les ordenances fiscals podran regular:
  • Bonificació de fins el 50% de la quota íntegra de l’IBI a favor dels béns immobles on s’hagin instal·lat punts homologats de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Bonificació de fins el 50% de la quota de l’IAE per als subjectes passius que tributin per quota municipal i hagin instal·lat punts de recàrrega als seus locals afectes.
  • Bonificació de fins el 90% en ICIO per aquest mateix concepte.

Atès que altres figures tributàries, com ara les taxes d’obres, afecten també aquesta mateixa activitat.

Atès que el ple de l’Ajuntament de Sant Cugat s’ha mostrat favorable a través d’una moció institucional de setembre 21, (en favor d’incrementar la infraestructura pública i privada de càrrega de vehicles elèctrics a Sant Cugat), a Promoure les accions, bonificacions, ajudes o incentius municipals que tenen a veure amb el desplegament d’infraestructures de recàrrega elèctrica i donar a conèixer les d’àmbit supramunicipal.

Per tot l’exposat, Junts per Sant Cugat proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents

ACORDS

 1. Estudiar a la major brevetat els àmbits concrets de millora que podrien ser transposats a les ordenances municipals com a conseqüència de les esmentades modificacions legals.
 2. Estudiar tanmateix altres reformes a les ordenances que permetin avançar en la mateixa direcció.
 3. Formular i presentar una proposta concreta de modificació de les esmentades ordenances per tal que sigui debatuda i, si s’escau, aprovada pel Ple Municipal no més tard del 30 de juny de 2022.

Sant Cugat del Vallès, 1 de març de 2022

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.